Merkezimize gelen çocuklara öncelikle ayrıntılı değerlendirme yapılmaktadır. Çocuğumuzun ;

-Çalışma davranışları             -Dikkat süresi                                         -Problem becerileri

-Okula uyumu                            -Bellek                                                       -İşlevsel takvim kullanımı

-Arkadaşlık ilişkileri                 -İşitsel ve görsel algısı

-Sosyal becerileri                    -Okuma-yazma becerileri

-İşlevsel dil kullanımı              -Okuduğunu anlama

-Dikkat süresi                         -Temel matematik becerileri

gibi becerileri değerlendirilerek güçlü ve zayıf olduğu yönler belirlenmekte ve sonucunda bireysel eğitim programları hazırlanmaktadır. Bu program hazırlanırken en hızlı şekilde çocuklara başarı duygusunu tattırarak onları mutlu etmek , öz güvenini yükseltmek öncelikli amacımızdır. Öğrencilerin performans ve öğrenme stillerine  göre düzenlenen programlar uygun yöntem , araç ve gereçlerin seçimiyle uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

 Destek Verdiğimiz Eğitim Alanları:

1-OKUMA PROGRAMI

-Okuma Öğretimi: Kavram gruplarına yönelik bütüncül okuma,fonetik ya da ekleklik okuma öğretimini içerir.

-Akıcı Okuma Öğretimi: Okumaya hız ve ritm kazandırmayı içerir.

-Okuma Hatalarının Sağaltımı: Okuma hatalarının (atlama, ekleme,değiştirme,çevirme,benzetme) sağaltımını içerir.

-Etkili Okuma: Noktalama işaretlerine dikkat ederek, uygun hızda vurgulu okumayı içerir.

2-OKUMA –YAZMAYA HAZIRLIK PROGRAMI

 Okuma yazma sürecini kolaylaştırmak amacıyla:

-İşitsel algı çalışmaları

-Görsel algı çalışmaları

-Dikkat ve bellek çalışmaları

-İfade edici ve alıcı dil becerilerini geliştirme çalışmaları

-Motor algı çalışmaları

-Kopyalama birlikte yürütülmektedir.

3-YAZMA PROGRAMI

Yazma Öğretimi: Kalem tutma, satır aralığına yazma, harf büyüklüğünü ayarlama, harf-hece-kelime yazma gibi becerileri içerir.

Söyleneni Yazma Öğretimi: Duyduğunu eksiksiz olarak yazıya dökebilmeyi içerir.

Biçimsel ve Yaratıcı Yazma Öğretimi: Düşünme süreçlerini devreye sokarak zihinde resmetme, kompozisyon yazma,  hikaye tamamlama gibi becerileri içerir.

Bakarak Yazma Öğretimi: Kitapta ya da tahtada yazılı olan metni dikkat ve görsel algı becerileri ile kopyalamayı içerir.

4-OKUDUĞUNU ANLAMA PROGRAMI:

-Okuduklarına ait sorulara yazılı ve sözlü olarak cevap verebilme

-Okuduklarını olay sırasına uygun anlatabilme

-Okuduklarından sonuç çıkarabilme ve günlük yaşamla ilişkilendirebilme

-Özet çıkarabilme gibi becerilerin öğretimini içerir.

5-DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ PROGRAMI:

Noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını uygulayabilme  öncelikli çalışma alanımız olmakla birlikte öğrenciye uygulanan ayrıntılı değerlendirme sonucunda eksik görülen diğer dilbilgisi kurallarının öğretimini içerir.

6-MATEMATİK BECERİLERİ ÖĞRETİMİ PROGRAMI:

Matematik becerileri destek eğitim programı öğrencinin bulunduğu sınıf seviyesi dikkate alınarak sahip olduğu performans doğrultusunda beceri basamakları oluşturularak hazırlanır.

Doğal Sayılar: Sayı okuma-yazma-çözümleme, ileri-geri-atlayarak sayma becerilerinin öğretimini içerir.

Dört İşlem Becerileri: Sınıf düzeyine uygun basamak değeri içinde toplama, çıkarma, çarpma, bölme öğretimini içerir.

Problem Çözme:Problem çözme stratejilerinin öğretimi yapılır. Problemi okuma, anlama, anlatma, şema çizme, çözüm yollarını belirleme, karar verme ve uygulama aşamalarını içerir.

İşlevsel Matematik Programı: Para, saat, takvim, zihinden işlem yapma gibi günlük hayata yönelik işlevsel becerilerin öğretimini içerir.

Ayrıca matematik becerileri sınıf seviyesine uygun olan öğrenciler için okul destek programları desenlenerek başarının devamlılığı sağlanmaktadır. Bu programların içinde ;

-Kesirler

-Ölçüler(uzunluk, ağırlık)

-Geometrik şekiller(çevre-alan)

-Örüntü oluşturma

-Denklem çözme

-Ondalık sayılar

gibi ileri akademik becerilerin öğretimi yapılmaktadır.

*Programlara göre öğretilen becerilerin uygulanabilirliğini artırmak için:

-Test çözme tekniklerinin öğretimi

-Genelleme çalışmalarının yapılması

-Bilgiyi gerektiğinde kullanabilme teknikleri

-Organize olma ,planlama, sıralama çalışmaları

-Çalışma davranışlarının öğretimi(dinleme, yerine getirme, akıcılık gibi)

-Kendini denetleme stratejilerinin öğretimi

-Oyun becerisi öğretimi

-Süreyi etkin kullanma gibi beceriler öğretilmektedir.

 

 

info@ozelcankayaegitim.com
Telefon : 0 312 231 42 70

Adres: Özveren Sokak NO: 22 / 3-4-8 Demirtepe / ANKARA
Telefon: 0 312 231 42 70
Faks: 0 312 231 46 17
E-mail: info@cankayaozelegitim.com